بزرگترین شبکه فروش بیمه با رزومه ارائه خدمات بیمه به بزرگترین سازمانهای کشور.از افراد جسور و متعهد به کار و موفقیت با آموزش و حمایت در صنعت بیمه دعوت به کار مینماید.