یک تکه از لیمو ترش را بریده و اغشته به نمک کنید سپس روی لکه بمالید و اجازه دهید لیمو نمکی 4 ساعت روی لکه بماند سپس بشوئید